, 17. 5. 2024 ~ 20. 6. 2024

Mariella Kerscher: Nourished

Mariella Kerscher

Galerie XY, Olomouc, výstava

(celá galerie (nahoře i dole))


Mariella Kerscher: Nourished

vernisáž: 17. 5. 2024, 18:00 (17:30 Vitrína Deniska)
výstava: 18. 5. – 20. 6. 2024
kurátorka: Marie Meixnerová
Galerie XY, XY-1, Vitrína Deniska (Denisova 5, Olomouc)

Mnichovská umělkyně, tvořící v době, kdy „jsou ženy údajně na pokraji rovnoprávnosti a patriarchát se hroutí“, ve své tvorbě zkoumá řadu znepokojivých a mnohým i nepříjemných otázek. Přesto není nic lidštějšího než se ptát… Výstava Nourished („vyživený“) je něžně poetická i drsně naturalistická. Tematicky cílí na zrod života; na strukturu a materiální podstatu životodárných tekutin, na placentu jako dosud nezprofanovaný symbol života v kontrapunkci k pozvolné smrti rozkládajících se tkání. Ač se může práce s placentou, mateřským mlékem nebo tematizace chirurgického porodu jevit na první pohled jako „čistě ženské téma“, Mariella Kerscher se s až sterilním vědeckým odstupem snaží o opuštění perspektivy ženského těla jako nositele života ve prospěch ultimátních otázek zásadních pro všechny živé bytosti, bez ohledu na gender: Kde je začátek a kde konec?

Jak vypadá orgán, který byl původně umístěn v lidském těle? Jak se chovají esenciální tekutiny, které nás vyživují? Pupečníková krev, pryskyřice, med, voda, mateřské mléko, slaná voda z oceánu, sépiový inkoust…? Po narození jsme závislí, přímo i nepřímo, na celé řadě vyživujících tekutin. Shromážděné životodárné kapaliny, s nimiž Mariella Kerscher pracuje na výstavách pro Vitrínu Denisku a Galerii XY v centru Olomouce, pocházejí z přírody, od lidí i zvířat. Jejich organické struktury lze zachovat jen přibližně, jejich složky se s časem a dopadajícím slunečním zářením dále pomalu mění. V různých sériích umělkyně testuje rozličná složení těchto kapalin, které zkoumá na sklíčkách pod mikroskopem a dále s nimi autorsky pracuje.
Odpověď na otázky po původu a porozumění smrtelnosti pak rozprostírá prostřednictvím maleb, kreseb, videí, 3D objektů a soch i naturalistických objektů povýšených na umělecká díla par excellence.

Mariella Kerscher (*1991) ve své tvorbě zobrazuje mnohdy tabuizované materie přirozené pomíjivosti. Kromě toho, že pracuje se symboly kolektivní paměti, jako jsou vadnoucí květiny, chátrající domy a mísící se vody, se zaměřuje především na dosud nezprofanované atributy zrození a smrti. Placenta, různé životodárné tekutiny, srdce aj. sbírá, pitvá a pod mikroskopem zkoumá organické prvky, aby je skrze svá díla uchovala a zpřístupnila. V sériích kombinuje a replikuje jejich fragmenty, vytváří ornamentální struktury a zpřítomňuje tak nikdy nekončící cyklus: růst, mutace, smrt, růst.
Mariella Kerscher v roce 2016 absolvovala Akademii výtvarných umění v Mnichově. Zatím vystavovala především v Německu a v Rakousku, její díla byla prezentována např. v Galerie Probst v Berlíně, Galerie der Künstler:inner v Mnichově, xpon-art gallery v Hamburgu nebo na veletrhu Parallel Vienna. Těšila se také řadě stipendijních podpor (města Augsburg a Mnichov, Neustart Kultur of Stiftung Kunstfonds, Werksviertel-Mitte ad.).

https://mariellakerscher.com

Výstava probíhá ve spolupráci s festivalem Divadelní Flora.

***

Mariella Kerscher: Nourished

opening: 17. 5. 2024, 18:00 (17:30 Vitrína Deniska)
exhibition: 18. 5. – 20. 6. 2024
curated by: Marie Meixnerová
Galerie XY, XY-1, Vitrína Deniska (Denisova 5, Olomouc, Czech Republic)

How can we understand mortality? Where is the origin? Which iconographic codes and vanitas still life symbols remain anchored in the collective memory? And what can a contemporary still life by a female artist look like when women are supposedly on the verge of equality and patriarchy is crumbling?

Placental blood, resin, honey, water, breast milk, ocean salt water, sepia ink… What nourishes us? At birth, we are dependent on nourishing fluids in both direct form (mother’s milk) and indirect form (from intact, nourished and interconnected ecosystems). The collected “essential fluids” come from nature and from humans and animals. As a heterogeneous mixture, they partially combine and develop their structures under the surface. The structures can only be roughly preserved; their components (the organic liquids) continue to change slowly with time and incident sunlight. In various series, different formulations of these liquids are tested, microscoped and collected on microscope slides. The focus is on the various properties, such as feeding, growing or healing wounds. Fragments of different ecosystems and habitats in the sea, inland waters and on land are combined.

Mariella Kerscher (1991) graduated from the Academy of Fine Arts in Munich in 2016. So far she has exhibited mainly in Germany and Austria, her works have been presented at Galerie Probst in Berlin, Galerie der Künstler:inner in Munich, xpon-art gallery in Hamburg, in Parallel Vienna and other institutions. She has also received many scholarship grants (cities of Augsburg and Munich, Neustart Kultur of Stiftung Kunstfonds, Werksviertel-Mitte, etc.).
Mariella Kerscher’s artistic work is concerned with providing access to the often taboo matter of natural transience. She works with symbols of collective memory (wilting flowers, dilapidated houses) and deals with attributes of birth and death that are still unfamiliar, such as the placenta. Mariella Kerscher collects and dissects organic elements in order to preserve them in her works. The fragments are replicated and combined to create ornamental structures, forming an infinite cycle: growth, mutation, death, growth.

11.5.2024