–19:00, 15. 9. 2023

Constructing Utopia_Workshop & Dernisáž

Anna Bochkova

Galerie XY, Olomouc, nezařazeno, přednáška, výstava, workshop

???????????? ​ ?????? ​ ? ​ ????? ​ ?????????

??:?? | ???????????? ??????, ????????? ?? ?????????
?????????? ​

Anna Bochkova se podělí o své nejnovější poznatky o východoevropských vědeckofantastických, spekulativně budoucích a utopických konceptech z období raného novověku.

??:?? | ???????? ??? ??????
????????

Účastníci workshopu si budou moci vyzkoušet práci s hlínou a tvorbu vlastních objektů, věcí a scén, které podle nich ilustrují dokonalou budoucnost. O užitých materiálech si společně pohovoříme a dozvíme se tak specifika tvorby soch, hlíny jako materiálu a postupů, co nám umožní naplnit tvůrčí potenciál.

Workshopu se mohou zúčastnit všichni (děti mladší pěti let pouze za přítomnosti staršího rodinného příslušníka).

?????????? ?? ???́ ??́??? ?? ???????? ?? ?????:

galeriexyolomouc@gmail.com

.

??:?? | ???????́?̌ ? ???????????́ ??????́??? ? ????? ​ ?????????

Anna Bochkova je vizuální umělkyně, kurátorka a kulturní pracovnice. Žije a pracuje v německém Hamburku. Je magistrou umění v oboru sochařství, který vystudovala na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Svůj vizuální výzkum z velké části zakládá na vlastní dramaturgii, v rámci níž se její sochy stávají postavami, které nás uvádí do mytologického prostředí nabízejícího prostor pro kritickou reflexi. Anna Bochkova se inspiruje kulturními narativy, legendami, orální historií i vizuálními kódy, díky nimž utváří složité referenční soustavy, kde se ze soch stávají rébusy s pokaždé odlišnými odpověďmi.

Mezi její poslední projekty se řadí mezinárodní skupinové i samostatné výstavy v Kunstraum Super Vienna, Andrea Festa Fine Art Rome, Kunstverein Harburger Bahnhof Hamburg, Spazio Serra Milan, Kunstraum Lakeside, Rea! Fair, Kunsthaus Wien, Superbien! Berlin, TakeCare LA atd. Je součástí archivu TFR a projektu ArtWorkshop.hh, který zdarma nabízí umělecké workshopy pro ukrajinské uprchlíky v Německu.

??̌????? ???́????? ?????̌???? ? ????????́? ??????

a váží se k mezinárodní výstavě Constructing Utopia. Více viz

www.xyolomouc.com

???????????? ​ ?????? ​ ???? ​ ???? ​ ????????Ɐꓥ?ꓘ?Ɔ?ꓭ ​ Ɐ??Ɐ ​ ?ꓕ?? ​ Ɐ?Ԁ?ꓕꓵ ​ ꓨ??ꓕƆꓵꓤꓕ???Ɔ

??:?? | ???????????? ??????, ????????? ?? ????????? / ?????? ???????

Anna Bochkova will share her latest research on eastern European Sci-Fi, speculative futures and utopian concepts of from early modernism times.

??:?? | ???????? ??? ?????? / ????????

In the workshop every participant will have a chance to work with clay and create their own objects, belongings and scenes of their perfect future. We will speak about materials and learn the specifics of forming sculptures, clay as material and speak about strategies of activating a creative potential. Workshop is open to everybody, children under 5 years can participate only together with an older member of the family. Reserve your place for the workshop by email:

galeriexyolomouc@gmail.com

.

??:?? | ????????? & ??????? ???? ???? ???? ????????

Anna Bochkova is a visual artist, curator and cultural worker based in Hamburg, Germany. She holds MFA diploma in sculpture from Academy of fine arts Vienna. Bochkova’s visual research is based strongly on building her own dramaturgy where her sculptures are the characters, which are letting us in a mythological environment, where a space for a critical reflection is built. Through her work inspired by cultural narratives, tales, spoken histories, visual codes Anna Bochkova develops a complex frame of references, where a sculpture is a conundrum which always gives a different answer.

Her latest projects include international group and solo shows in Kunstraum Super Vienna , Andrea Festa fine art Rome, Kunstverein Harburger Bahnhof Hamburg, Spazio Serra Milan, Kunstraum Lakeside, Rea! Fair, Kunsthaus Wien, Superbien! Berlin, TakeCare LA etc. She is a part of ArtWorkshop.hh a project hosting free of charge art workshops for Ukrainian refugees in Germany as well as she is part of TFR archive.

??? ​ ????????:

Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Státní fond kultury, Rakouské centrum Univerzity Palackého

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK .

11.9.2023