–22:30, 12. 2. 2024

Creative AI Meet-up Prague #4

Petrohradská kolektiv, Praha, nezařazeno, workshop

(? English below)

Voláme všechny kreativní nadšence do umělé inteligence z různých prostředí! Ať už jste umělec, designér, programátor nebo vás prostě jen zaujalo nápadité využití umělé inteligence, toto je vaše komunita.

Kdo by se měl přidat?

Umělci, designéři a další kreativci, kteří experimentují s AI ve svých pracovních postupech.

Programátoři s vášní pro kreativní projekty a generativní AI.

Všichni, kdo používají nebo se zajímají o AI pro kreativní, netradiční účely.

Jedinci, kteří se chtějí zapojit do kritických a etických diskusí o AI, včetně feministických a alternativních přístupů k AI.

Naše zaměření:

Zkoumání průsečíků interakce mezi člověkem a AI, odpovědné AI a spoluvytváření člověka a AI.

Zlepšování kreativních pracovních postupů pomocí AI.

Poskytování platformy pro podobně smýšlející jedince, aby se mohli spojit, sdílet práci, získávat zpětnou vazbu a podněcovat spolupráci.

Sdílení poznatků a učení se novým metodikám, abychom udrželi krok s rychlým pokrokem v oblasti generativní AI a zmírnili FOMO.

Co je letos nového?

V návaznosti na úspěch loňských setkání zaměřených na jednotlivá témata měníme směr, abychom mohli pečovat o naši komunitu. Letos otevíráme jeviště členům komunity, aby představili své projekty, sdíleli zkušenosti a iniciovali spolupráci.

Podrobnosti o setkání:

Frekvence: Vždy druhé úterý v měsíci

Čas: 18:30

Jazyk: Čeština a angličtina

Přesný program meet-upu bude upřesněn.

Pořádá kolektív Uroboros:

Uroboros Festival představuje tvůrčí bod, kde se setkávají odborníci z oblasti umění, designu a výzkumu. Naším cílem je katalyzovat pozitivní změny v našem křehkém globálním kontextu prostřednictvím celoročních výzkumných a vzdělávacích aktivit, které vrcholí na našem každoročním festivalu.

Home

Spojte se s námi:

Pro více informací o Creative AI Meetups a našich společných aktivitách nás neváhejte kontaktovat na adrese creativeai@uroboros.design.

//

Calling all creative AI enthusiasts from diverse backgrounds! Whether you’re an artist, designer, programmer, or simply someone intrigued by the imaginative use of AI, this is your community.

Who Should Join?

Artists, designers, and other creatives experimenting with AI in their workflows.

Programmers with a passion for creative projects and generative AI.

Anyone using or interested in AI for creative, unconventional purposes.

Individuals eager to engage in critical and ethical discussions about AI, including feminist and alternative AI approaches.

Our Focus:

Exploring the intersections of human-AI interaction, responsible AI, and human-AI co-creation.

Enhancing creative workflows with AI.

Providing a platform for like-minded individuals to connect, share work, receive feedback, and spark collaborations.

Sharing insights and learning new methodologies to keep pace with rapid advancements in generative AI and alleviate FOMO.

What’s New This Year?

Building on the success of last year’s theme-focused meetups, we’re shifting gears to nurture our community. This year, we’re opening the stage for community members to showcase their projects, share experiences, and initiate collaborations.

Meetup Details:

Frequency: The second Monday of the month

Time: 18:30

Language: Czech and English friendly

The exact agenda of the meet-up TBA.

Organized by Uroboros Collective:

Uroboros Festival represents a creative nexus where art, design, and research practitioners converge. Our aim is to catalyze positive change in our fragile global context through year-round research and educational activities, culminating in our annual festival.

Home

Connect With Us:

For more information on Creative AI Meetups and our collective endeavors, feel free to reach out at creativeai@uroboros.design.

7.2.2024