, 29. 11. 2006

KONFERENCE „POLITICKÉ UMĚNÍ V KONTEXTU“

NoD, Praha, nezařazeno

Konference o politickém umění k výstavě
CZECHPOINT.Konference o politickém umění k výstavě
CZECHPOINT.

Konference bude simultánně tlumočena z/do angličtiny

Conference will be simultaneously translated from/to English

Program konference:

ZUZANA ŠTEFKOVÁ /CZ/ a TAMARA MOYZES /SK/

Proč se vůbec bavíme o politickém umění? Pár poznámek k výstavě politického umění Czechpoint

Why to Talk about Political Art Anyway? A Few Remarks on the Margins of the Exhibition of Political Art Czechpoint

11.00 – 11.15

LENKA KUKUROVÁ /SK/:

Aktivistické umění: Diverzita okrajů

Activist Art: Diversity of the Margins

11.15 – 11.45

S kategorií aktivistického umění souvisí celá řada otázek: Jaký je vztah mezi politickým a aktivistickým uměním? Může aktivistické umění vstoupit na půdu uměleckého trhu, aniž by samo sebe popíralo? Je aktivistické umění ještě uměním a jak jsou vlastně definovány jeho hranice?

The whole array of questions relates to the category of activist art: What is the relation between political and activist art? Can activist art enter the realm of art market and without contradicting itself? Is activist art still art and how are its boundaries defined?

Lenka Kukurová je doktorandka Ústavu pro dějiny umění FFUK

Lenka Kukurová is a PhD candidate of the Institute of Art History at the Charles University

MIRA KERATOVÁ /SK/:

Periphery Blues: Slovenské politické umění

Periphery Blues: Slovak Political Art

11.45 – 12.15

Příspěvek sa zaobírá slovenským současným aktivistickým uměním v kontextu střední Evropy. Zaměřuje se na umění přesahující do veřejného prostoru, zasazené do souvislostí a měnících se vztahů mezi kulturou a politikou, ekonomikou a ideologií středoevropského regionu, v kterém umění reflektuje různorodé pozice, se žádnou se však nedokáže identifikovat naplno a ztrácí se na křižovatkách různých kontextů. www.billboart.org

The paper tackles the contemporary Slovak activist art in the context of Central European art scene. It concentrates on art in the public space, within the changing relations between culture and politic, economics and ideologies of the region, where art reflects different positions without fully identifying with itself any of them.

www.billboart.org

Mira Keratová je kurátorka projektu Billboart

Mira Keratová is a curator of the Billboart project

MAREK ADAMOV /SK/:

M(i)esto (pre) ľudí a príbeh miest(a)

A Town for the People and the Story of a Space

12.15 – 12.45

V projektu-prostoru Stanice Žilina-Záriečie zkoumám momenty, kdy umění přestává být prostorem pro reprezentaci, a stává se místem vzdělávání, střetávání a řešení problémů v komunitě-společnosti. Na dvou konkrétních příkladech (projekt veřejné sbírky a obnovení pěšího podchodu při Stanici z roku 2005 a participace na občanské kampani před komunálními volbami v roce 2006) představím, jakým přirozeným způsobem se aktivita umělců a kulturních aktivistů střetla s potřebami společnosti a využila autonomie své tvořivé sily, která chybí nejen mezi veřejnými činiteľmi, ale často i v „oficiálnych“ kultúrnych inštitúciách.

www.stanica.sk

In the project-space “Stanice” in Žilina-Záriečie I explore moments when art ceases to be the space for representation and becomes a space of education, confrontation and the solution of problems in the community. Using two concrete examples: a subscription for a renewal of an underpass next to Stanice (2005) and a participation at a civic campaign before the municipal elections (2006), I will introduce the ways in which the activity of artists and cultural activists meets the needs of the community and uses the autonomy of their creative power which cannot be seen among the municipal representatives but sometimes not even in the official art institutions.

www.stanica.sk

Marek Adamov, organizátor a aktivista, ředitel kulturného centra Stanica

Marek Adamov is an activist and a director of the opened cultural space Stanice

BEATA HOCK /HU/:

Aktivistické umění v kontextu Maďarska

Activist Art in Hungarian Context

12.45 – 13.15

After briefly considering potential conceptual confusions concerning political art practice that can be detected within the Hungarian art scene, this paper will introduce three recent art projects by three different artists: Tamás Kaszás, János Sugár, and an American artist residing in Budapest Michael Rakowitz. All three projects address social-political subject-matters while also leaving behind gallery practice whereby the social / political / cultural context in which they operate becomes a major factor in these pieces.

Beata Hock je nezávislá kurátorka a kritička.

Beata Hock is an independent curator and art critic.

Pauza na oběd

13.15 – 14.30

Lunch Break

1.15 pm – 2.30 pm

VÍT ŠISLER /CZ/

Aktivistické počítačové hry: Mezi politikou, uměním a zábavou

Activist Computer Games: Between Politics, Art, and Entertainment

14.30 – 15.00

Prezentace se zabývá politickými a aktivistickými hrami a jejich potenciálem na příkladu následujících her: September 12th, Tubolfex, The Bushgame, McDonalds Videogame, Global Conflicts: Palestine, Under Siege.

The presentation explores the phenomenon of political and activist videogames and its persuasive potential. It will do so by means of the following examples: September 12th, Tubolfex, The Bushgame, McDonalds Videogame, Global Conflicts: Palestine, Under Siege.

Vít Šisler je doktorand Ústavu informačních studií FFUK.
Vít Šisler is a PhD candidate of the Institute of Information Studies at the Charles University

GALIT EILAT /IL/:

Mezi metaforickým a konkrétním: Izraelské centrum digitálního umění v Holonu

Between the Metaphorical and the Concrete: Israeli Center for Digital Art in Holon

15.00 – 15.30

Prezentace se zaměřuje na roli, kterou může hrát umělecká instituce v kulturně a politicky nestabilní atmosféře. Jak navzdory násilí a teroru zodpovědně produkovat kulturu? Jak překonávat národní i nadnárodní bariéry a stereotypy? Otázky spojující umění a zodpovědnost budou ilustrovány ukázkami projektů realizovanými centrem DAL.
www.digitalartlab.org.il, www.maarav.org.il

The presentation on the role of the Israeli Center for Digital Art, is to examine the terms in which art institutions can function, reflect and react to volatile conditions of culture and politics. The overarching question is: How can an art institute produce culture in a responsible way and generate a critical approach to violence and terror, to oppressive power and official government, and to protect the individual’s sovereignty against the state’s oppression? The question of responsibility in art will be discusses through the presentation of DAL projects.

www.digitalartlab.org.il, www.maarav.org.il

Galit Eilat je ředitelkou Izraelského centra pro digitální umění v Holonu.

Galit Eilat is a director of The Israeli center of Digital Art in Holon.

DIEGO ROTMAN & LEA MAUAS /IL/:

Dočasné umělecké zóny – Vytváření nezávislé umělecké praxe v Jeruzalémě Temporary Artistic Zones – Developing Independent Art Practices in Jerusalem

15.30 – 16.00

Přednáška představuje tématiku současného politického umění, politiky a poetiky uměleckých akcí prostřednictvím prezentace nezávislých uměleckých akcí Hearat Shulaym Journal a Heara, probíhající na různých klíčových místech v Jeruzalémě. Díky své vazbě na konkrétní místo, reagují tyto akce pokaždé na jiný aspekt komplexního prostředí, v němž vznikají.

www.no-org.net, www.sala-manca.net

The lecture will approach the issues of political art, art politics and poetics of artistic actions through the presentation of Hearat Shulaym Journal and Heara, independent art events held in Jerusalem, each time in different significant and urban sites. Due to their site-specific character, the events deal each time with another aspect of Jerusalem´s complexity.

www.no-org.net, www.sala-manca.net

Diego Rotman a Lea Mauas působí jako nezávislí kurátoři v Jeruzalémě.

Diego Rotman and Lea Mauas work as independent curators in Jerusalem.

Pauza na kávu

Coffee Break

16.00 – 16.15

MARK DIVO /CH/:

Jak získat nemovitost, která není určená pro současné umění

How to get an estate which was not originally intended for contemporary art

16.15 – 16.45

Mark Divo je umělec, organizátor a nezávislý kurátor

Mark Divo is an artist, cultural coordinator, and an independent curator

MILAN KOZELKA a ANDREA LEXOVÁ

World Press Photos

16.45 – 17.15

Obrazová dokumentace performance uskutečněné v listopadu 2006 na festivalu v Bostonu a New Yorku.

Documentation of a performance carried out in November 2006 at festivals in Boston and New York.

POD /USA/:

Transmigrace kina

Transmigration of Cinema

17.15 – 17.45

Cílem této prezentace je inspirovat akce v oblasti ekologie médií. Jde o následek procesu virtuální změny klimatu, která nás všechny ohrožuje, posílení komunikace nebo past na myši 2.0?

http://XLterrestrials.org

The aim of this presentation is to provoke and inspire action regarding the state of
today’s mass media ecology that might just be the Virtual Climate Change
that endangers us all. Empowered communications or Mousetrap 2.0 ?

http://XLterrestrials.org

Pod p fYvolent je umělec a mediální aktivista, kolektivní organisamus, rozhlasový producent a dj.

Pod p fYvolent is an arts and media activist, collective organism, music + radio producer and dj.

Závěrečná diskuse

Doprovodný program / Accompanying program

Projekce / Screening:

XLterrestrials: Transmigration of Cinema

Od 20.00, Galerie NoD

XLterrestrials: Transmigrace Kina

From 8 pm, NoD Gallery

28.11.2006