, 22. 2. 2024 ~ , 29. 2. 2024

Louder

Fuad Alymani, Jakub Hons, Jana Preková, Michelle Joy, Kateryna Khramtsova, Yeva Kupchenko, Cannupa Hanska Luger, Václav Mach, Felicia Rice, Martin Zetová

GAMU – Galerie AMU, Praha, výstava

⚡️Louder
23.2. – 29.3. 2024, otevřeno: čt-ne 13-19h

„Jako umělci žijeme na periferii. Ale jsme zrcadla. Jsme odraznými body, které prolamují bariéru.“ -Cannupa Hanska Luger

S nástupem globální informační infrastruktury jsme se stali přímými svědky rostoucího počtu humanitárních a (ne)přírodních katastrof, válek, ozbrojených konfliktů a vysídlení. Většina těchto geopolitických krizí je vnímána jako krize na periferii ve vztahu k eurozápadnímu světu. Výstava Louder zkoumá různé umělecké přístupy jako jazyk, který překračuje hranice a přibližuje periferii k centru. Těmito strategiemi poskytuje prostor pro odpovědi, reakce a odpor vůči těmto krizím a vytváří tak prostor pro jejich zesílení.

„Role umělce ve společenské struktuře sleduje potřebu měnící se doby:
V době společenské stagnace: aktivizovat
V době klíčení: vynalézat nové plodné formy
V době revoluce: rozšiřovat možnosti míru a svobody
V době násilí: nastolit mír
V době zoufalství: dávat naději
V době ticha: zpívat „
   – Judith Malina

ENG
⚡️Louder
23.2. – 29.3. 2024, open: thu-sun 1-7pm

„As artists, we live on the periphery. But we are the mirrors. We are the reflective points that break through a barrier.“ -Cannupa Hanska Luger

With the rise of global information infrastructure we have become direct witnesses to the growing number of humanitarian and (un)natural disasters, wars, armed conflict and displacement. Most of these geopolitical crises are perceived to occur on the periphery relative to the Euro-Western world. This exhibition explores various artistic practices as a language that transcends borders, bringing the periphery closer to the center. Louder holds space for different artistic approaches as responses, reactions and resistance to these crises, creating a space of amplification.

“The role of the artist in the social structure follows the need of the changing times:
In time of social stasis: to activate
In time of germination: to invent fertile new forms
In time of revolution: to extend the possibilities of peace and liberty
In time of violence: to make peace
In time of despair: to give hope
In time of silence: to sing out ”
– Judith Malina

Key topics:war, territory, land, displacement, survival, resistance, amplification

⚡️Kurátorka/Curator:Gabriela Benish-Kalná
⚡️Vernisáž/Opening: 22. 2. 2024 18:00
⚡️Technická výpomoc/Technical support: Jonáš Balcar
⚡️Grafika/Graphic design: Žofia Fodorová
⚡️PR: Lála Mysl
⚡️otevřeno/open: čt-ne 13-19h/thu-sun 1-7pm

19.2.2024