, 26. 11. 2023 ~ , 15. 12. 2023

Loves me, loves me not

Jennifer Helia DeFelice

Screen Saver Gallery, internet, výstava

Jennifer DeFelice je konceptuální umělkyně, zaměřuje se na performativní potenciál neverbální, zkušenostní stránky uměleckého setkání, které nenásilně umožňuje proměnu každodenností zažitých paradigmat. Do jejího repertoáru vyjadřovacích prostředků, kromě performance, patří také práce s videem, instalacemi, situacemi, participativními projekty, hudbou, ale i novými médii. Avšak její tvorba dalece přesahuje rámce galerijního provozu a toho, co tradičně považujeme za umění a jeho prostředky. Facilituje zjemňování, komplikování a rozšiřování drah, kterými proudí umělecký provoz, navíc v kriticky uměleckém duchu. Korpus její tvorby je tedy monumentální, byť pro některé možná obtížně postřehnutelný a uchopitelný. Performativní přístup zde nabývá nové kvality, hodnoty, rozsahu a výsledku. Neomezuje se na hotové rámce uměleckého provozu, ale prorůstá jimi a vystupuje z nich, aby je spoluutvářel. Takový postup lze i ve své zdánlivé subtilitě vnímat jako radikální politické, aktivistické gesto v kontextu aktuálních debat o inkluzivitě našich uměleckých institucí a jejich schopnosti představit něco nového – mimo opakování stejného, jen v nových podobách.

Ve ScreenSaverGallery však DeFelice představujeme jako autorku digitálního, softwarartového díla v dialogu s konceptem spořiče obrazovky.

Jennifer svůj screensaver dotváří příběhem zveřejněným na webové stránce k její výstavě.

V příběhu fialové květinky Lupiny, která byla na Islandu nejprve považována za ekologický zázrak, aby byla vzápětí devalvována statusem invazivní druh, jen co se jí začne dařit, čteme příběh mnoha dalších rostlin, zvířat a lidí, kteří se ocitají na nové půdě a neví, jsou-li vítanými, nebo odmítanými hosty. Zatímco hostitelé tápou, jestli nově příchozí znamenají zhoubu, nebo prosperitu. Kognitivní disonance způsobuje paralýzu, ale běh událostí se nezastaví. Projevíme-li důvěru, která je předpokladem lásky, ale i jakéhokoliv pohybu, nebude nás to mrzet?


Byly dny, kdy jste nemohli jít ven, protože půda byla tak suchá a vítr byl tak silný…

Tak jako Loves me, loves me not odkazuje na prediktivní hru, kdy se postupně odtrhávají jednotlivé okvětní lístky znamenající buť že mne druhý “miluje”, a nebo “nemiluje”, také Game of Life, kterou Jennifer ve ScreenSaverGallery appropriuje, je ve svém základu binární a používá se k predikcím. Miluje mne? Ptá se cizinec. Nebo mne nemiluje? Dumá domácí a přetlačují nevyhnutelné.

více zde:

https://screensaver.gallery/jennifer-helia-defelice-loves-me-loves-me-not

Výstava se uskutečňuje za podpory autorů a autorek výstavy, provozovatelů a provozovatelek galerie i samotné umělkyně a také za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Pro zhlédnutí výstavy si nainstalujte ScreenSaverGallery a zapněte si ji jako svůj screensaver na svém počítači:

https://screensaver.gallery/get

kurátorka: Barbora Trnková

——————————-

EN

Jennifer DeFelice is a conceptual artist focusing on the performative potential of nonverbal, experiential aspects of artistic encounters that gently allow for the transformation of everyday paradigms. In addition to performance, her expressive repertoire includes work with video, installations, situations, participatory projects, music, and new media. Her work, however, transcends the confines of gallery operations and what we traditionally consider art and its means. She facilitates the softening, complicating, and expanding of the paths through which artistic operations flow, all in a critically artistic spirit. The corpus of her work is thus monumental, although for some, it may be challenging to perceive and grasp.

The performative approach here attains new qualities, values, scope, and results. It does not limit itself to the established frameworks of artistic operations but grows through them and steps out of them to co-create them.

At ScreenSaverGallery, however, we present DeFelice as the author of software art in dialogue with the concept of a screensaver. Jennifer complements her screensaver with a story published on the exhibition’s website.

In the story of the purple Lupine flower, initially considered an ecological miracle in Iceland, only to be quickly devalued with the status of an invasive species as soon as it started to thrive, we read the narrative of many other plants, animals, and people who find themselves on new ground and do not know if they are welcome or rejected guests. While hosts are uncertain whether newcomers signify doom or prosperity, cognitive dissonance causes paralysis, but the course of events does not stop. If we express trust, which is a prerequisite for love but also for any movement, won’t we regret it?

There were days when you could not go outside because the soil was so dry and the wind was so strong…

Similar to Loves me, loves me not referring to the predictive game where individual petals are picked, signifying either ‚loves me‘ or ‚loves me not,‘ the Game of Life, appropriated by Jennifer in ScreenSaverGallery, is fundamentally binary and used for predictions. ‚Do they love me?‘ asks the stranger. ‚Or do they not love me?‘ muses the native, pushing the inevitable.

see more:

https://screensaver.gallery/jennifer-helia-defelice-loves-me-loves-me-not

The exhibition is realized with the support of the exhibition authors, gallery operators, the artist herself, and also with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic.

To view the exhibition, install ScreenSaverGallery and set it as your screensaver on your computer:

https://screensaver.gallery/get

Curator: Barbora Trnková

28.11.2023