, 14. 4. 2023 ~ 11. 6. 2023

Přímo po křivolaké cestě

Nathalie Bakumovski, Chelsea Cheng Ying Tung, Hanin Dayoub, Paola Donato Castillo, Atefeh Ghaseminia, Ole Goldt, Madara Freidenfeld, Vanesa Helebrantová, Matouš Hrbek, Laleh Khabbazy, Ana Kostova, Saskia Ludwichowski, Matyáš Maláč, Dominik Málek, Maxmilián Mootz, Lasse Müller, Maria Isabel Queimado Murteira, Natalia Jeleva, Marie Paterová, Sára Petříčková, Aleš Porubský, Joe Rübener, Eun So, Minh Thang Pham, Lasha Tchrelashvili, Nora Twest

GVUN – Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod, výstava

(GVUN Jízdárna)

Kurátorka : Lena Johanna Reisner

Vernisáž výstavy: 14.4.2023 v 17 hodin

Pohyb vnější krajinou ovlivňuje tu, která je v nás. Umění je prostředníkem mezi vnitřními a vnějšími světy, které jsou provázané skrze jemnou síť vizuální kultury, vtělené/tělesné zkušenosti a materiální skutečnosti. Vizuální umění vytváří platformu pro vyjádření individuální a kolektivní zkušenosti. Výstava Přímo po křivolaké cestě zkoumá vztahy mezi těmito vnitřními a vnějšími krajinami a možnosti vizuálního umění pro vznik platformy k artikulování individuální a kolektivní zkušenosti.

Silnici pokrývá asfalt či štěrk, cestu může vytvořit chůze samotná. Když jdou těla ve šlépějích těl předchozích, cesta se objeví v reakci na topografii krajiny a tužeb těch jež se jí pohybují. Cesta je linií v krajině, z níž se můžeme dozvědět o lidských a nelidských aktérech a aktérkách. Co jí utváří? Jak vyjednat naše individuální a kolektivní cesty v dialozích s tvary a znaky prostředí, ve kterém žijeme?

Výstava vzniká za spolupráce studentů Muthesiovy univerzity výtvarného umění a designu v Kielu (D) a studentů Akademie výtvarného umění v Praze (CZ), vedené Antje Majewski, Adélou Součkovou a Milanem Mikuláštíkem, kurátorkou výstavy je Lena Johanna Reisner. Výstava bude doprovázena sérií performativních událostí, jejichž kurátorem bude Kris Lukomski.

The landscapes we move through affect the landscapes we find within ourselves. Art and culture serve as mediators between the inner and outer worlds, which are woven together in an intricate web of visual culture, embodied experience, and material reality. Walking Straight on a Crooked Path explores the resonances between those inner and outer landscapes, as well as the potential of visual art to create common ground on which to negotiate individual and collective experiences.

A road is a planned structure, often paved with asphalt or gravel. A path, on the other hand, can be created by the act of walking itself. When many bodies move in the footsteps of others, paths can emerge in direct response to the topography of a landscape and the desires of the bodies moving through it. When we trace the poetry of a line in a landscape, what can we learn about the needs of the human and other-than-human actors who shape it? How do we negotiate our individual and collective paths in dialogue with the forms and features of the environment in which we live?

We present a collaborative exhibition with students from Kiel’s Muthesius University of Fine Art and Design (DE) and The Academy of Fine Arts in Prague (CZ) under the direction of Antje Majewski, Adéla Součková, and Milan Mikuláštík, and curated by Lena Johanna Reisner. The exhibition will be activated through a series of performative events curated by Kris Lukomski.

11.4.2023