, 17. 4. 2007

Sampling: Od regrese k transgresi poslechu

Galerie CIANT, Praha, nezařazeno

Lucia Udvardyová (SK)
P Ř E D N Á Š K ALucia Udvardyová (SK)
P Ř E D N Á Š K A

Rekontextualizace, remanipulace, remix. Velká část umění 20. století se vyznačovala aktualizací starých kontextů v kontextech nových, které realizoval „aktivní konzument“. V rekontextualizačním diskurzu futurizmu, dadaizmu nebo musique concréte pokračuje i hudební sampling jak ho známe dnes z hip hopu, elektroniky nebo popu. Premisou teoretického rámce je polemika představitelů Frankfurtské školy (Theodora W. Adorna a Waltera Benjamina) ohledně produkce a recepce mediálních sdělení. Adornovo tvrzení o implicitní pasivitě recipientů kontrastuje s pozdejšími teoretickými paradigmy francouzského neomarxismu, sémiotiky a kulturálních studií (Michel de Certeau, Roland Barthes, Julia Kristeva, Umberto Eco, Stuart Hall; Chris Cutler a plundrofonie, Nicolas Bourriaud a postprodukce), které zdůrazňují aktivitu konzumentů symbolických sdělení. Sampling, jako příklad aktivní „konsumpce“ smazal hranici mezi konzumentem a producentem, vzniká tzv. prozument. Lucia Udvardyova (SK) absolvovala v roce 2006 magisterský obor Elektronická kultura a sémiotika na FHS UK. Publikuje, překládá, zaměřuje se elektronickou hudbu, street art, DIY media a subkultury.

11.4.2007