, 25. 4. 2024 ~ 24. 5. 2024

Scottyprotizbytkusvěta, Hjörtur, Aleš Zapletal – bezbarvý

Scottyprotizbytkusvěta, Hjörtur, Aleš Zapletal

VOLESKY&GALLERY, Praha, výstava

(Vzadu ve vnitrobloku za plechovou bránou)

Ponoříme-li se dostatečně hluboko do vody, barvy začnou mizet. Jasně se nám ukáže, že

samozřejmé součásti věcí, jsou někdy jen jejich přechodnou vlastností.

Po pěti metrech mizí červená. Po deseti oranžová. Po dvaceti žlutá. Po třiceti zelená. Ve sto

metrech modrá. Poslední mizí fialová. Úplně na dně se setkáváme s bezbarvým. Nemohu o

něm mnoho říct. Vím jen, že své jméno rád uvozuje malým písmenem. Prý není jeho pravou

součástí.

Mizení barev pod vodní hladinou může překvapit. Závislost barev na světelném zdroji však

bereme za samozřejmou, někdy i přináší potěšení. Černobílá škála se pod vodní hladinou

nebude měnit, jen se postupně ztratí ve tmě.

Existuje dlouhá tradice nedůvěry k barvě. Barva byla spojována s exotickým, naivním a

ženským. Osvícenské vědecké ilustrace byly vyvedeny v černobílé škále nikoliv jen kvůli

nižší pořizovací ceně. Šlo také o předvedení přísnosti vědy a rozumu, která barvou neměla

být poskvrněna. Příklon k nebarevné škále všude tam, kde měl být zdůrazněn intelekt, však

přetrvával i ve dvacátém století. Prominentní časopis Artforum, který od roku 1962 přinášel

zprávy o konceptuálním umění a minimalismu, byl až do konce sedmdesátých let přísně

bezbarvý.

Dlouhé a doslovné názvy obrazů od autora s pseudonymem Scottyprotizbytkusvěta, stejně

jako minimalistická interpretace mýtu o Orfeovi a Eurydice na obrazech Hjörtura jsou

vyjádřením rozumově lineárního přístupu ega k realitě. Každý Scottyho obraz je opatřen

názvem – popiskou, která zobrazovanou událost pojmenovává, jako by měla být vzápětí

zavěšena do encyklopedie (mezi)generačních traumat. Hjörtur zobrazuje klíčový moment

mýtu o Orfeovi a Eurydice, okamžik když se Orfeus navzdory zákazu bohů ohlédne za

Eurydikou a tím ji uvrhne zpět do podsvětí. Tuto tragickou ztrátu milované osoby Hjörtur

redukuje na pouhé dva znaky – úplný, neúplný. Paradoxně oba autoři ve svých obrazech

zkoumají oblasti výsostně liminální, nestálé a proměnlivé. Orfeovo neodolatelné nutkání

ohlédnout se (které oba milence odsuzuje k temnému osudu) je podle Lacana manifestací

štěpení subjektu a objektu. Splynutí subjektu s objektem jeho touhy je nemožné a tato

nemožnost je sama hnacím motorem vášně. Toužebný pohled je však jen jedním prvkem v

zřetězení sil, které příslovečného psa udržují v otáčení se za vlastním ocasem. Zcela

přehlíženo je, že samotný ocas i psí oko jsou součástí jediného těla, stejně jako Orfeus se po

letech vdoveckého utrpení setká s Eurydikou znovu v podsvětí. Ne náhodou ho tam pošlou

Bakchantky, extatické pařmenky, stoupenkyně Dionýsa, které při hlučných moshpitech

splývají v kolektivní tělo. Právě ony představují sociální, veselou a družnou obdobu Orfeova

depresivního, individualistického truchlení. Právě ony brutálním činem navrátí Orfea tam, kde

chce být – v nerozlišeném, splývavém klíně Eurydiky.

Donald Winnicott viděl v dětském breku kořeny hodnotného hudebního zážitku, který může

rozkvést v pozdějším věku. Ve svém eseji Fear of breakdown popisuje strach ze ztráty

kontroly a ze zhroucení jako univerzální lidskou kondici. Trauma bezmoci je tak ranné a

hluboké, že informace o něm nejsou ani v podvědomí. Je jako černá díra, kterou nemůžeme

spatřit, protože pohlcuje všechno světlo. Je proto dobré s ním počítat, i když nic nenapovídá

o jeho existenci.

Smutek je výrazem čisté oddělenosti, výrazem hraniční linie. Smutek se vyskytuje na

mořském břehu a tam, kde je konec cesty. Obrazy Scottyhoprotizbytkusvěta jsou hravou

oslavou oddělenosti. Ikony objektů, figur a horizontů zde vytvářejí jednoznačný slovník

jazyka, který se však zabývá výhradně nedořečeným, iluzivním a panoptikálním. Chybí

barvy, chybí detaily. Ale nelidské oko nervózně těkajíc stejně vidí vše.

Pokud barvy při ponoru mizí, mám naději v to, že při vzestupu (například horkovzdušným

balónem) bude barev přibývat. Beru bezbarvého sebou.

Cestou mi vypráví: "Smutek vnímám jako kapsu vytvořenou jediným tělem, které se prohne

natolik, že se přiblíží ve svých dvou nejvzdálenějších koncích a začne je vnímat jako

oddělené. Teto kapsa dává celé tělo do vertikálního pohybu, jako balón nadnášený lehčím

plynem, než je okolní atmosféra. Pohled na vzdalující se Zemi trychtýřovitě rozevírá strach

ze zhroucení. Prohnuté utrpení se zdánlivě rozdělí na přirozenou odolnost vůči utrpení a

přesvědčení "utrpením získávám odolnost a sílu". Vzpomínka na nedávno započatý pohyb

vzhůru, který se jeví jako vzdálenost mezi těmito dvěma póly, pohání celé tělo dál. Nastává

fetišizace utrpení. Nevyhnutelně se při setrvání v tomto pohybu prohlubují přidružené jevy,

jako ztráta empatie a naděje. Při pohledu do minulosti litujeme toho, co se nestalo spíše, než

toho se stalo. Při pohledu do budoucnosti očekáváme naopak, že budeme litovat toho, co se

stane, spíše než toho, co se nestane…"

Úsměv a klid na jeho nekonečně upřímné tváři ale říká: to nic, jenom si hraji se slovy.

Necháváme proto myšlenky plavat a sledujeme atmosféru kolem. Vynořují se nepoznané a

fascinující barvy nového světa.

https://www.instagram.com/_hjortur_/

https://www.instagram.com/scottyprotizbytkusveta/

https://www.instagram.com/ales.zapletal

Mimo jiné se můžete těšit na ochutnávku piva ze sousedského minipivovaru Golden Fingers Brewery, sídlícího také na Žitné 27

20.4.2024