Display

Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi je platformou aktivní v širším poli současného umění. Zajímá nás, jak skrze umělecký a jemu blízký výzkum můžeme přispět k pochopení složitostí světa, jednání aktérů v něm a jejich vzájemných interakcí. Sami sebe vidíme jako výzkumníky a organizátory, a naším přáním je hledat možnosti dalších alternativ společenského soužití a možností spolupráce. Tváří v tvář globálním procesům a nečekaným společenským posunům, které viditelně nebo skrytě mění podmínky lidských životů na zemi a jejich vzájemné vztahy, považujeme za nutné začít hledat nové formy aktivit a komunikace. 

Display – Association for Research and Collective Practice is a platform active in the wider field of contemporary art. We are interested in how through artistic and other research practices we can contribute to the understanding of the complexities of the world, the actions of actors in it and their interactions. We see ourselves as researchers and organizers, and our desire is to look for alternatives to social coexistence and cooperation. Faced with global processes and unexpected social shifts that visibly or secretly change the conditions of human lives and their relationships, we feel it is necessary to start looking for new forms of activities and communication.

Dittrichova 9, Praha, Česká republika